۱۱ آذر ۱۴۰۲
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب تاریخ بدن در ادبیات

ایراندخت ، معرفی کتاب تاریخ بدن در ادبیات ، کتاب تاریخ بدن در ادبیات ٬ معرفی کتاب تاریخ بدن در ادبیات ٬ معرفی کتاب خوب ٬ سیدمهدی زرقانی ٬ کتاب تاریخ بدن در ادبیات ٬  معرفی کتاب خوب ٬ سیدمهدی زرقانی ٬  

کتاب تاریخ بدن در ادبیات ٬ معرفی کتاب تاریخ بدن در ادبیات ٬ معرفی کتاب خوب ٬ سیدمهدی زرقانی  ، ایراندخت  ، کتاب تاریخ بدن در ادبیات ٬  معرفی کتاب خوب ٬ سیدمهدی زرقانی ٬ ایراندخت   

 

تاریخ بدن در ادبیات:

این کتاب تحقیقی بینارشته‌ای دربارهٔ اشکالِ گوناگونِ بازنماییِ بدن در متون مختلف فرهنگی است و از این جهت چشمگیر به نظر می‌رسد که بیشترین سهمِ اندیشیدن دربارهٔ آدمیزاد را مطالعهٔ ذهن، روح، خرد، اخلاق و وجدان او به خود اختصاص داده است.  این کتاب در هر فصل، جز فصل یکم که به بیان کلیات، رویکردها، و تعریف‌ها اختصاص دارد،  به بازنمایی بدن از منظر یک نوع ادبی می‌پردازد و نشان می‌دهد که در هریک از انواع ادبی، کدام وجه از بدن برجسته می‌شود و چرا.

  • سیدمهدی زرقانی و گروه نویسندگان
  • نشر سخن، چاپ اول ۱۳۹۸
  • ۷۷۰ نسخه
  • ۴۴۶ صفحه

منبع: فصلنامـهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب

برای دیدن : 

کتاب خوب بخـوانیم، مجله فرهنگ و هنر ایران دخت 

ایـران دخـت 

نوشته های مرتبط

کتاب کانون دین زردشت در ایران

هادی گراوندی

آشنایی با کتاب شرح عاشقیت

هادی گراوندی

کتاب سنجش منابع تاریخی شاهنامه

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

شش + چهار =