۱۸ بهمن ۱۴۰۱
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب تاریخ بدن در ادبیات

ایراندخت ، معرفی کتاب تاریخ بدن در ادبیات ، کتاب تاریخ بدن در ادبیات ٬ معرفی کتاب تاریخ بدن در ادبیات ٬ معرفی کتاب خوب ٬ سیدمهدی زرقانی ٬ کتاب تاریخ بدن در ادبیات ٬  معرفی کتاب خوب ٬ سیدمهدی زرقانی ٬  

کتاب تاریخ بدن در ادبیات ٬ معرفی کتاب تاریخ بدن در ادبیات ٬ معرفی کتاب خوب ٬ سیدمهدی زرقانی  ، ایراندخت  ، کتاب تاریخ بدن در ادبیات ٬  معرفی کتاب خوب ٬ سیدمهدی زرقانی ٬ ایراندخت   

 

تاریخ بدن در ادبیات:

این کتاب تحقیقی بینارشته‌ای دربارهٔ اشکالِ گوناگونِ بازنماییِ بدن در متون مختلف فرهنگی است و از این جهت چشمگیر به نظر می‌رسد که بیشترین سهمِ اندیشیدن دربارهٔ آدمیزاد را مطالعهٔ ذهن، روح، خرد، اخلاق و وجدان او به خود اختصاص داده است.  این کتاب در هر فصل، جز فصل یکم که به بیان کلیات، رویکردها، و تعریف‌ها اختصاص دارد،  به بازنمایی بدن از منظر یک نوع ادبی می‌پردازد و نشان می‌دهد که در هریک از انواع ادبی، کدام وجه از بدن برجسته می‌شود و چرا.

  • سیدمهدی زرقانی و گروه نویسندگان
  • نشر سخن، چاپ اول ۱۳۹۸
  • ۷۷۰ نسخه
  • ۴۴۶ صفحه

منبع: فصلنامـهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب

برای دیدن : 

کتاب خوب بخـوانیم، مجله فرهنگ و هنر ایران دخت 

ایـران دخـت 

نوشته های مرتبط

آشنایی با دف کردستان

هادی گراوندی

آشنایی با کتاب خیرالنساء

هادی گراوندی

بهداشت حنجره در آواز

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

پنج × یک =