۵ تیر ۱۴۰۳
تاریخ هنر مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

هنر اژه ای

تاریخ هنر اژهای ، هنر اژهای ، تاریخ هنر ، تاریخ هنر در جهان ، تاریخ هنر اژهای ، دوره نوسنگی ،

تاریخ هنر اژه ای  ،  تاریخ هنر در جهان ، تاریخ هنر اژه ای ، دوره نوسنگی ، تاریخ هنر در جهان  ، تمدن اژه ای 

 

هنر اژه ای:

تمدن اژه ای به دست مردمانی به نام مینوسی ها و میسنی ها شکل گرفت. مردم اژه بعد از گذر از دوره نوسنگی، وارد عصر شهرنشینی شدند و به سرعت به در مدارج شهرنشینی به پیشرفت هایی رسیدند. مینوسی ها به دلیل نزدیکی و روابط تجاری با میانرودان و مصر، در جذب و انتقال تجارب این دو تمدن به سرزمین خود و انتقال آن به یونان نقش مهمی داشتند. در حدود ۱۴۰۰ پیش از میلاد زندگی شهرنشینی در جزیره  کِرِت به اوج خود رسید.   ایراندخت

اندکی بعد میسنی ها، ساکنان جنوب یونان، این اقوام همزمان با شکل گیری تمدن یونان به خاموشی گراییدند. اژه ای ها در شکل گیری تمدن یونان نقش مهمی را ایفا کردند. امروزه بخشی از میراث هنری آنها چون آثار معماری، قبور سنگی، تندیس سازی، نقاشی دیواری و سفال های منقوش آشکار شده اند (تصویر ۱) .  ایراندخت

تندیس های انسانی ساده و از شکلی هندسی و زاویه دار برخوردارند و نقاشی دیواری آنها نیز تنوعی از شکل های ساده هندسی تا طبیعت گرایی را نشان می دهند، در برخی از آثار هنری آنها شادی، شوخ طبعی و حرکات موزون دیده می شود (تصویر۲). هنر اژه ای با وجود تأثیرات شرقی از شخصیتی مستقل و نوظهور برخوردار است.  ایراندخت

برای دیدن:

 یراندخت

 

ایران دخت 

 

 ایراندخت

تندیس های انسانی ساده و از شکلی هندسی و زاویه دار برخوردارند و نقاشی دیواری آنها نیز تنوعی از شکل های ساده هندسی تا طبیعت گرایی را نشان می دهند، در برخی از آثار هنری آنها شادی، شوخ طبعی و حرکات موزون دیده می شود (تصویر۲). هنر اژهای با وجود تأثیرات شرقی از شخصیتی مستقل و نوظهور برخوردار است.

 

 

نوشته های مرتبط

کتاب خشونت و نظم های اجتماعی

هادی گراوندی

آشنایی با زندگی نامه آلبرت فینی

هادی گراوندی

بهداشت حنجره در آواز (۲)

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

13 − هفت =