شماره نام سراینده آهنگساز  
۱. «نیلوفرانه»   عبـاس خوشـدل ایراندخت   
۲. «ساز و آواز ۱» قیصر امین پور عـباس خوشـدل  
۳. «ساز و آواز ۲» قیصر امین پور عـباس خوشدل  
۴. «کوی بی نشان» قیصر امین پور عباس خوشدل  
۵. «حکایت دل» قیصر امین پور عباس خوشدل  
۶. «در هوای تو» قیصر امین پور عباس خوشدل  
۷. «بوی پیراهن» قیصر امین پور عباس خوشدل  
۸. «بهشت یاد» قیصر امین پور عباس خوشدل ایراندخت