۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب احوال شیخ اجل سعدی

شرح حال سعدی ، زندگی نامه سعدی t کتاب احوال شیخ اجل سعدی

کتاب احوال شیخ اجل سعدی ، زندگینامه سعدی ، زندگی نامه سعدی ، بیوگرافی سعدی ، کتاب خوب ، شرح حال سعدی ، کتاب احوال شیخ اجل سعدی ، زندگینامه سعدی ، زندگی نامه سعدی ، بیوگرافی سعدی ، کتاب خوب ، شرح حال سعدی 

 

کتاب احوال شیخ اجل سعدی:

کتاب احوال شیخ اجل سعدی ، کتابی است محققانه وروشمند که با شناخت منابع و متون تاریخی و اشراف بر آثار سعدی و سنجش آرای محققان دیگر، در هشت گفتار نوشته شده است. در گفتار یکم به برسی نام و نسب، تخلص شعری و سال تولد سعدی، در گفتار دوم به رخداد های پیش از سفر نخستین او، و در گفتار سوم به سفر شاعر پرداخته است.  گفتار چهارم، بازگشت از شام مصر تا پایان عصر سلغری را در بر می گیرد. «تتر در نگاه سعدی پس از فتح بغداد و فارس» عنوان گفتار پنجم این کتاب است.  کتاب خوب 

 در گفتار ششم، خروج دوم شاعر از شیراز و دیدار با اباقادر بازگشت از سفر حج و ارتباط با برادران جوینی شده است. گفتار هفتم به بازگشت سعدی از سفر روم و ارتباط  با برادران جوینی شرح داده است. گفتار هفتم به بازگشت سعدی از سفر روم و ارتباط با حکمرانان فارس در عهدابش خاتون و پس از او اختصاص یافته است و گفتار هشتم تأسیس مجموعۀ خانقاهی و درگذشت او را در بر می گیرد. 

برای کسانی که مشتاق دانستن احوال شیخ سعدی اند و همیشه در پی کتابی قابل اعتماد د راین زمینه بوده اند و همچنین کسانی که پیش تر در آثاری دیگر دربارۀ سعدی خوانده اند، مطالعه این کتاب به غایت مغتنم است.  کتاب خوب 

  • جواد بشری  کتاب خوب 
  • نشر تک برگ 
  • چاپ اول ۱۳۹۸
  • ۳۰۰ نسخه 
  • ۳۲۱ صفحه 
برای دیدن :  کتاب خوب  ایران دخت

منبع: فصلنامـهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب شماره ۵

ایـران دخـت ایران دخت

نوشته های مرتبط

آشنایی با مفاهیم ردیف آوازی ایرانی

هادی گراوندی

آشنایی با زندگی نامه آکیم تامیروف

هادی گراوندی

آشنایی با کتاب گفت و گویی دربارهٔ متافیزیک زمان

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

2 × 1 =