۴ خرداد ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب زبان باز

آشنایی با کتاب زبان باز ، آشنایی با کتاب زبان باز ، داریوش آشوری ، کتاب خوب بخوانیم ، معرفی کتاب خوب ، ایراندخت ، ایران دخت ، آشنایی با کتاب زبان باز ، آشنایی با کتاب زبان باز ، داریوش آشوری ، کتاب خوب بخوانیم ، معرفی کتاب خوب ، ایراندخت ، ایران دخت ، 

آشنایی با کتاب زبان باز ، آشنایی با کتاب زبان باز ، داریوش آشوری ، کتاب خوب بخوانیم ، معرفی کتاب خوب ، ایراندخت ، ایران دخت ، آشنایی با کتاب زبان باز ، آشنایی با کتاب زبان باز ، داریوش آشوری ، کتاب خوب بخوانیم ، معرفی کتاب خوب ، ایراندخت ، ایران دخت ، 

کتاب زبان باز:

حدود شش دهه است که داریوش آشوری به اندیشه‌ورزی در عرصه‌های گوناگون فلسفه و اجتماع و زبان مشغول بوده است. از کارنامۀ پژوهشی او چنین برمی‌آید که تفکر دربارۀ زبان و مدرنیت و زبان فارسی ازجمله دلبستگی‌های ویژۀ اوست. 

داریوش آشوری در زبان باز در بستر چنین بحث‌هایی، در کنار مسائل بسیار مهم دیگر، به نقد و بررسی سه فرهنگستان ایران و سیاست‌های زبانی‌شان نیز می‌پردازد و درنهایت کارِ فرهنگستان امروز را دنبالۀ کارهای فرهنگستان دوم و دایرهالمعارف فارسی برآورد می‌کند. 

آشوری بسیاری نکته‌های نظرورزانۀ دیگر را با نثری روشن و استوار و البته سبک‌دار و گاه دلکش و هنرورزانه شرح می‌کند و وامی‌کاود و کتابی بس خواندنی و تفکربرانگیز عرضه می‌کند. 

  • داریوش آشوری
  • نشر مرکز، چاپ اول ۱۳۹۶
  • ۸۰۰ نسخه
  • ۲۰۷ صفحه
برای دیدن: 

منبع: فصلنامهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب  

همچنین برای دیدن مطالبی مجلۀ فرهنگ و هنر و کـتاب خوب بخوانیم کلیک کنید. 

ایران دخت

نوشته های مرتبط

کتاب تجربۀ اوج فراسوی سرخوشی

هادی گراوندی

آشنایی با ساز سرنا

هادی گراوندی

آشنایی با کتاب سکوت قبر

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

9 − 1 =