۱۰ تیر ۱۴۰۱

ساز شناسی موسیقی ایران و جهان

ساز شناسی موسیقی ایران و جهان ، موسیقی ایرانی ،  موسیقی سنتی ،  موسیقی جهانی ، ایراندخت ، ایران دخت ، موسیقی سنتی ، ساز شناسی موسیقی ایران و جهان ، سازهای موسیقی ایرانی

سازهای ایران در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود بنا به ماهیت همۀ انواع موسیقی های سنتّی ایران که غالباً مبتنی بر تکنوازی بوده اند تغییر، تحول و تکامل یافته اند و از این رو نیاز چندانی به ایجاد یا حفظ استاندارد، از جهت اندازه و حتی متحدالشکل بودن کامل ندارند.

به همین دلیل است که نه تنها سازندگان سازها اغلب از تجربه یا سلیقۀ شخصی خود ــ با رعایت اصول کلّی در ساختار ــ استفاده می کرده اند، بلکه حتی سازهای ساخته شده توسط سازنده واحد نیز ممکن است به خاطر برخی ضرورت ها، ابعاد و اندازه های حتی سازهای ساخته شده توسط سازنده ثابت و حتی صدا دهی یکسانی نداشته باشند. البته این موضوع فقط به سازهای ایران اختصاص ندارد و در مورد سازهای مورد استفاده در همه فرهنگ های غیر غربی نیز صادق است.

آموزش موسیقی ساز شناسی موسیقی ایران و جهان مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با ساز دمام

هادی گراوندی
آشنایی با ساز دمام٬ ساز کوبه ای دمام ، معرفی ساز دمام ، دمام بوشهری ، مراسم سنج و دمام ، تاریخچه ساز دمام ، ایران دخت ، ایراندخت ، آشنایی با ساز دمام٬ ساز کوبه ای دمام ، معرفی ساز دمام ، دمام بوشهری ، مراسم سنج و دمام
آموزش موسیقی ساز شناسی موسیقی ایران و جهان مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با تمبک زورخانه

هادی گراوندی
آشنایی با تمبک زورخانه ، ضرب زورخانه ، تنبک زورخانه چیست؟ ، معرفی تنبک و ضرب زورخانه ، تنبک زور خانه ای چیست؟ ، موسیقی زورخانه ، آشنایی با تمبک زورخانه ، ضرب زورخانه ، تنبک زورخانه چیست؟ ، معرفی تنبک و ضرب زورخانه ، تنبک زور خانه ای چیست؟
آموزش آواز ساز شناسی موسیقی ایران و جهان مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با ساز باغلاما

هادی گراوندی
آشنایی با ساز باغلاما ، معرفی ساز باغلاما ، تاریخچه ساز باغلاما ، انواع ساز باغلاما ، آموزش ساز باغلاما ، تفاوت دیوان و باغلاما ، آشنایی با ساز باغلاما ، معرفی ساز باغلاما ، تاریخچه ساز باغلاما ، انواع ساز باغلاما ، آموزش ساز باغلاما ، تفاوت دیوان و
آموزش موسیقی ساز شناسی موسیقی ایران و جهان مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با تار آذربایجانی

هادی گراوندی
آشنایی با تار آذربایجانی٬ تار آذری چیست ، نت های تار آذری ، کوک تار آذری ، تاریخچه ساز تار آذری ، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ، تعداد سیم های تار آذری ، آشنایی با تار آذربایجانی ،  تار آذری چیست ، نت های تار آذری ، کوک تار آذری ، تاریخچه
ساز شناسی موسیقی ایران و جهان مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با ساز بینجو بلوچستان

هادی گراوندی
آشنایی با ساز بینجو بلوچستان ، ساز بینجو چیست ، نت های ساز بینجو ، کوک ساز بینجو ، تاریخچه ساز بینجو ، نوازندگی ساز بینجو ، ایران دخت ، آشنایی با ساز بینجو بلوچستان ، ساز بینجو چیست ، نت های ساز بینجو ، کوک ساز بینجو ، تاریخچه
ساز شناسی موسیقی ایران و جهان مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با ساز عاشیقی قوپوز

هادی گراوندی
آشنایی با ساز عاشیقی قوپوز ، آشنایی با ساز عاشیقی قوپوز ٬ آشنایی با چوگور ٬ ساز قوپوز چیست ٬ نت های ساز قوپوز ٬ کوک قوپوز ٬ تاریخچه ساز قپوز ٬ ایراندخت ٬ ایران دخت ، آشنایی با ساز عاشیقی قوپوز ، آشنایی با ساز عاشیقی قوپوز ٬ آشنایی
ساز شناسی موسیقی ایران و جهان مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با ساز رباب پنج تار بلوچستان

هادی گراوندی
آشنایی با ساز رباب پنج تار بلوچستان ، تاریخچه رباب پنج تار بلوچستان ، رباب پنج تار بلوچستان ، موسیقی بلوچستان ، سازشناسی ایرانی ، آشنایی با ساز رباب پنج تار بلوچستان ، تاریخچه رباب پنج تار بلوچستان ، رباب پنج تار بلوچستان ، موسیقی بلوچستان ، سازشناسی ایرانی ،   
ساز شناسی موسیقی ایران و جهان مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با ساز تمبورک بلوچستان

هادی گراوندی
آشنایی با ساز تمبورک بلوچستان ، تاریخچه تمبورک بلوچستان ، تمبورک در بلوچستان ، موسیقی بلوچستان ، سازشناسی ایرانی ، ایراندخت ، ایران دخت ، آشنایی با ساز تمبورک بلوچستان ، تاریخچه تمبورک بلوچستان ، تمبورک در بلوچستان ، موسیقی بلوچستان ، سازشناسی ایرانی ، ایراندخت ، ایران دخت ، 
ساز شناسی موسیقی ایران و جهان مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با ساز تمبوره تالشی

هادی گراوندی
آشنایی با ساز تمبوره تالشی ، ساز محلی تالش ، تاریخچه ساز تمبوره تالش ، معرفی ساز تمبوره تالش ، آشنایی کامل با ساز تمبوره ، آشنایی با ساز تمبوره تالشی ، ساز محلی تالش ، تاریخچه ساز تمبوره تالش ، معرفی ساز تمبوره تالش ، آشنایی کامل با ساز
ساز شناسی موسیقی ایران و جهان مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با ساز نفیر

هادی گراوندی
معرفی ساز نفیر ٬ آشنایی با ساز نفیر ٬ آشنایی کامل با ساز نفیر ٬ معرفی ساز نفیر ٬ تاریخچه ساز ٬ معرفی ساز نفیر ٬ آشنایی با ساز نفیر ٬ آشنایی کامل با ساز نفیر ٬ معرفی ساز نفیر ٬ تاریخچه ساز ٬  ویژگی های ظاهری و ساختاری: نفیر