۵ تیر ۱۴۰۳
سواد رسانه ای

معرفی توییتر

توییتـر (Twitter )شـبکه ای اجتماعـی و سـرویس ارایه دهنده میکروبلاگ اسـت کـه بـه کاربـران اجـازه می دهـد تـا ۱۴۰ حـرف، پیـام متنـی را کـه توییـت (Tweet )نامیـده می شـود، ارسـال کننـد. ایـن شناسـه به قـدری نـو بـود کـه به سـرعت بیـن کاربـران اینترنـت بـه محبوبیـت رسـید و بعدهـا قابلیت ارسـال فیلـم و عکـس را نیـز بـه خـود اضافـه کـرد.توییتـر در مـارس ۲۰۰۶ بـه وسـیله «جـک دورسـی» ایجـاد شـد و در ژوئیـه
۲۰۰۶ آغـاز بـه کار کـرد. این میکروبلاگینـگ در سـال ۲۰۱۲ دارای ۵۰۰میلیون کاربــر بــوده اســت کــه ۳۴۰میلیــون توییــت در روز می فرســتند و بیــش از ۱.۶ میلیــارد جســت وجو در آن انجــام می شــود.
توییتــر بــا فلســفه بــه اشــتراک گذاشــتن وضعیــت افــراد بــه دوســتان و اطرافیانشــان شــروع بــه کار کــرد، امــا به مــرور بســیار کاربــردی شــد و در خبررسـانی بـه ابـزار کاربـردی مفیـدی تبدیـل شـد. بنابرایـن شـعار خـود را از «چـه کار میکنیـد؟» (?What are yoy doing)در نوامبـر سـال ۲۰۰۹ میـلادی بــه «چــه چیــزی در حــال رخ دادن اســت؟» (?What is happening )تغییــر داد. بــه طــور کلــی در توییتــر می تــوان نوعــی برون ریــزی اتفاقــی ذهــن را انجـام داد؛ یعنـی هـر آن چـه در اطـراف در حـال اتفـاق افتـادن اسـت، بـه طـور ناخـودآگاه می توانـد باعـث شـود تـا توییتـی بـه توییتـر ارسـال شـود. توییتـر و جابه جایــی آزاد داده هــا می توانــد تأثیــر مثبتــی در جهــان داشــته باشــد. از جملـه محدودیت هـای توییتـر می تـوان بـه ۲۵۰ پیـام در روز، هـزار توییـت در روز، بیـش از ۲هـزار نفـر فالووینـگ را نـام بـرد.
پیام هـای توییتـری بـه صـورت عمومـی اسـت، ولـی کاربـران می توانند پیام هــای خصوصــی نیــز ارســال کننــد. توییتــر اطلاعات  قابــل شناســایی و شـخصی کاربرانـش را جمـع آوری کـرده و بـا مشـترکان دیگـر سـهیم می شـود.
ایـن سـرویس حـق فـروش ایـن اطلاعات را بـه عنـوان دارایی هـای خـود در صــورت تعویــض مالکیــت شــرکت را دارد. هنگامی کــه توییتــر بــرای کســی تبلیغــی نمی کنــد، تبلیغ کننــدگان می تواننــد کاربــران را براســاس ســابقه توییــت کردنشــان مشــخص کننــد.

هم اکنـون تعـداد کاربـران ایـن وبـگاه از مـرز ۲۰۰میلیـون نفـر گذشـته اسـت. در توییتـر افـراد مشـهور بسـیاری عضـو هسـتند و دنبال کننده هایـی میلیونـی دارنـد؛ ماننـد «بیـل گیتـس»، «بـاراک اوبامـا» و بسـیاری از افـراد مشـهور دیگر و همچنیـن خبررسـانی های مشـهور نیـز در توییتـر حسـاب کاربـری دارنـد.
برخی اصطلاحات توییتر عبارتند از:

ترند (Trends)
موضوعـات یـا توییت هایـی کـه در زمینـه یـا مبحـث خاصـی ارسـال می شـوند و بیشـترین مشـارکت کننده در واحـد زمانـی روز را دارد و بـا توجـه به منطقه ای کــه انتخــاب می شــود کنــار پروفایــل توییتــر نمایــش داده می شــود. ترندهــا یکــی از پرکاربردتریــن ابزارهــای توییتــر بــه حســاب می آیــد، به خصــوص در زمینـه اطلاع رسانی یـا خبررسـانی از طریـق توییتـر. معمـولا ترندهـای مهـم روز و تیترهـای خبرهـا در جسـت وجو های گـوگل بـه طـور اختصاصـی نمایـش داده می شــوند.

تگ یا هشتگ (Hashtag)
کلیــدواژه ای کــه بــرای دســته بندی کــردن توییت هــا بــه کار مــی رود. در مـواردی، بسـیاری از کاربرهـا در مـورد موضـوع خاصـی توییـت ارسـال می کنند کـه بـا اضافـه کـردن تـگ بـه موضـوع توییـت ارسـالی، پیـدا کـردن و یافتـن توییت هایـی در آن مـورد به خصـوص به راحتـی قابـل دسـترس باشـد. تگ هـا یکـی از مهمتریـن ابزارهـای توییتـر هسـتند کـه از سـوی کاربـران اسـتفاده می شـود. اسـتفاده درسـت از تگهـا یکـی از قوانیـن مهـم توییتـر بـه شـمار مــی رود و توییت هــای نامرتبــط بــا تــگ ارســالی اســپم شــمرده می شــوند.

 

نوشته های مرتبط

معرفی لاین

irandokht admin

پیشگیری از مشکلات زناشویی در فضای مجازی

irandokht admin

معرفی فیس بوک

irandokht admin

ارسال دیدگاه

پنج + 7 =