۵ تیر ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب مجمل التواریخ والقصص

کتاب مجمع التوارخ والقصص ، شاهنامۀ مثور ، محمد تقی بهار ، آسیاتیک ، شاهنامۀ مثور ، محمد تقی بهار ، آسیاتیک ، ابوالمؤید بلخی ، ژول مول ، رینو ، اکبری نحوی  ، ایران دخت

کتاب مجمع التواریخ والقصص ، شاهنامۀ مثور ، محمد تقی بهار ، آسیاتیک ، شاهنامۀ مثور ، محمد تقی بهار ، آسیاتیک ، ابوالمؤید بلخی ، ژول مول ، رینو ، اکبری نحوی  ، ایران دخت ، کتاب مجمل التواریخ والقصص

مجمل التواریخ والقصص:

کتاب مجمل التواریخ والقصص یکی از آثار مهم در تاریخ نگاری ایرانی در نیمۀ اول قرن ششم است و ویژگی های منحصر به فردی دارد. این کتاب تاریخی عمومی است، از آغاز آفرینش تا سال ۵۲۰ق. را در بر می گیرد و در ۲۵ باب تدوین شده است که دو باب آن، به جغرافیا اختصاص دارد. نام مؤلف کتاب نامعلوم است و اطلاعاتی که از او در کتابش آمده اندک است. 

 از وجوه امتیاز این کتاب، کثرت منابع و مراجع آن است که نویسنده اغلب به نام این آثار اشاره کرده است. برخی از این منابع به کلی از بین رفته اند، مانند شاهنامۀ منثور ابوالمؤید بلخی، برخی نیز موجودند، ولی بخش های منقول در مجمل التواریخ نشان می دهد متن کامل تری از این آثار در دست نویسندۀ مجمل التواریخ بوده است. 

نخستین بار در نیمۀ اول قرن نوزدهم، بخش هایی از این کتاب به دست ژول مول و بخش های دیگر به دست رینو در مجله آسیاتیک منتشر شد. در ۱۳۱۸ش. متن کامل مجمل التواریخ به تصحیح محمد تقی بهار به چاپ رسید. با پیدا شدن سه دست نویس دیگر از این اثر ، سیف الدین نجم آبادی، با همکاری زیگفرید و در سال ۱۳۷۸ چاپ دیگری از این کتاب را در آلمان منتشر کرد. 

اکنون چاپ جدیدی از این کتاب ارزشمند با تصحیح و تعلیقات مفصل منتشر شده است. در این چاپ با کمک منابع تاریخی و جغرافیایی، نادرستی برخی از ضبط ها اصلاح شده، اختلاف نسخه ها ذکر شده و یاداشت های ضروری مصحح، ایجاز مخل نویسندۀ کتاب را جبران کرده است. 

  • تصحیح و تعلیق: اکبری نحوی 
  • انتشارات دکتر محود افشار 
  • چاپ اول ۱۳۹۹
  • ۱۱۰۰ نسخه ۹۰۷ صفحه 
 برای دیدن : 

ایـران دخـت 

 

نوشته های مرتبط

کتاب مسالک المحسنین

هادی گراوندی

آشنایی با تاریخ هنر ژاپن

هادی گراوندی

آشنایی با ساز نفیر

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

سه + 19 =