۳۰ فروردین ۱۴۰۳
  • خانه
  • آشنایی با کتاب سینما رکس،کتاب سینما رکس،فصلنامهٔ رود،نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب،ایران دخت

آشنایی با کتاب سینما رکس،کتاب سینما رکس،فصلنامهٔ رود،نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب،ایران دخت

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب سینما رکس

هادی گراوندی
آشنایی با کتاب سینما رکس شرح و تحلیل فاجعه رکس آبادان را در کتاب سینما رکس به برسی می پردارد. کتاب سینما رکس (شرح و تحلیل فاجعه رکس آبادان): کمی پیش از نیمه شب ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ درهای سینما رکس آبادان قفل و سینما به آتش کشیده شد. بیش از