۳ اسفند ۱۴۰۲
  • خانه
  • آشنایی با کتاب غوغایی غزل از سنایی تا سایه،ایراندخت،فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

آشنایی با کتاب غوغایی غزل از سنایی تا سایه،ایراندخت،فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

غوغایی غزل از سنایی تا سایه

هادی گراوندی
غوغایی غزل از سنایی تا سایه ، کتاب غوغایی غزل از سنایی تا سایه ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب   ،  کتاب غوغایی غزل از سنایی تا سایه : شکار ابیات  خوشایند: تمام همّت گرد آورندۀ این غزل ها این بوده است که غزل ها و بیت هایی گزینش