۱۳ اسفند ۱۴۰۲
  • خانه
  • آشنایی با کتاب فلسفۀ ادبیات،فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب،کتاب فلسفۀ ادبیات،فلسفۀ ادبیات

آشنایی با کتاب فلسفۀ ادبیات،فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب،کتاب فلسفۀ ادبیات،فلسفۀ ادبیات

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب فلسفۀ ادبیات

هادی گراوندی
آشنایی با کتاب فلسفۀ ادبیات  ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب ، آشنایی با کتاب فلسفۀ ادبیات ، ایراندحت ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب   کتاب فلسفۀ ادبیات: اینکه فلسفهٔ ادبیات چیست؟ پرسشی است که این کتاب در پی یافتن پاسخی برای آن است.   ایراندخت  جواب لامارک