۱۳ اسفند ۱۴۰۲

آلیسترِ مَک لاود

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب دومین بهار و جزیره

هادی گراوندی
کتاب دومین بهار و جزیره ، پژمان طهرانیان ، کتاب دومین بهار ، کتاب جزیره ، آلیسترِ مَک لاود ، پژمان طهرانیان ،  ایران دخت   کتاب دومین بهار و جزیره: کتاب دومین بهار و جزیره ، داستان های آلیسترِ مَک لاود (۱۹۳۶_۲۰۱۴)، نویسندۀ کانادایی اسکاتلندی تبار برندۀ جوایز ادبی