۳۰ فروردین ۱۴۰۳

آموزش ساز قیچک

ساز شناسی موسیقی ایران و جهان مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با ساز قیچک

هادی گراوندی
آشنایی با ساز قیچک ، معرفی ساز قیچک ، معرفی قیچک ساز ایرانی ، تاریخچه ساز قیچک ، اجزای اصلی ساز قیچک ، آموزش ساز قیچک ،  معرفی انواع سازقیچک    ساز قیچک: قیچک از سازهای زهی آرشه ای مقیّد است که در ساخت آن، چوب پوست و فلز به