۲۹ فروردین ۱۴۰۳

 اشعار بودلر

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب شارل بودلر

هادی گراوندی
کتاب شارل بودلر ، اشعار بودلر ، شعرهای بودلر ، رضا رضایی ، کتـاب خوب ، شعر فرانسه ،   شارل بودلر: کتاب شارل بودلر ، شارال بودلر (۱۸۶۷_۱۸۲۱) را از تأثیر گذارترین شاعران فرانسه و نمایندۀ شعر قرن نوزدهم اروپا شمرده اند و در اهمیتش گفته شده است: «اگر