۱ خرداد ۱۴۰۳

بانوان کارآفرین

بانوان موفق

فاطمه دانشور،کار آفرین و فعال اجتماعی

مدیر محتوا
فاطمه دانشور،کار آفرین و فعال فاطمه دانشور کارآفرین و خیر است که متولد ۱۵ آذر در سال ۱۳۵۳ می باشد. وی فارغ التحصیل لیسانس خدمات بهداشتی، فوق لیسانس مدیریت بازرگانی و دکترای رشته مدیریت رفاه اجتماعی می باشد ، و اکنون کارآفرین و موسس خیریه مهر آفرین و مدیرعامل شرکت