۵ تیر ۱۴۰۳

بهترین لباس

پوشاک و مد مجله ایران دخت

بهترین لباس برای روز خواستگاری

صدیقه مخلوق پور
بهترین لباس برای روز خواستگاری خواستگاری یک سنت دیرینه در فرهنگ و آئین ایرانیان است که برای خانواده دختر و پسر، بسیار اهمیت دارد. اهمیت آن هم به این خاطر است که اولین جرقه برای شروع تشکیل یک خانواده، از این جلسه استارت می خورد. یکی دیگر از دلایل اهمیت