۱۴ تیر ۱۴۰۱

دلجو

پیشنهادهای ویژه

سالن زیبایی دلجو

مدیر محتوا
سالن زیبایی دلجو ، خانم فرشته تافته ، ایراندخت ، ایراندخت  سالن زیبایی دلجو : سالن زیبایی دلجو با مدیریت سرکار خانم فرشته تافته واقع در شهر کرمانشاه، یکی دیگر از سالنهای تخفیف دار اپلیکیشن ایران دخت است. با ورود به اپلیکیشن و انتخاب شهر کرمانشاه می توانید اطلاعات کامل این سالن