۱۱ اسفند ۱۴۰۲
  • خانه
  •  دلنوشته زیبا و کوتاه

 دلنوشته زیبا و کوتاه

دل نوشته مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

احترام به نقش یا احترام به عملکرد؟

هادی گراوندی
احترام به نقش یا احترام به عملکرد؟ ، دل نوشته زیبا ، دل نوشته زیبا و دلنشین ، دل نوشته های زیبا و احساسی ، دلنوشته زیبا و کوتاه ، احترام به نقش یا احترام به عملکرد؟  ، دل نوشته زیبا و دلنشین ، دل نوشته های زیبا و احساسی
دل نوشته مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

اگر آدمها تا ابد زندگی میکردند …

هادی گراوندی
اگر آدمها تا ابد زندگی میکردند … ،  ، دل نوشته زیبا و دلنشین ، دل نوشته های زیبا و احساسی ، دلنوشته زیبا و کوتاه ، دل نوشته زیبا و دلنشین ، دل نوشته های زیبا و احساسی ، دلنوشته زیبا و کوتاه   اگر آدمها تا ابد زندگی