۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

 سیدمهدی زرقانی

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب تاریخ بدن در ادبیات

هادی گراوندی
کتاب تاریخ بدن در ادبیات ٬ معرفی کتاب تاریخ بدن در ادبیات ٬ معرفی کتاب خوب ٬ سیدمهدی زرقانی  ، ایراندخت  ، کتاب تاریخ بدن در ادبیات ٬  معرفی کتاب خوب ٬ سیدمهدی زرقانی ٬ ایراندخت      تاریخ بدن در ادبیات: این کتاب تحقیقی بینارشته‌ای دربارهٔ اشکالِ گوناگونِ بازنماییِ