۲۷ خرداد ۱۴۰۳

شاهنامه

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب سنجش منابع تاریخی شاهنامه

هادی گراوندی
کتاب سنجش منابع تاریخی شاهنامه در پادشاهی خسرو انوشیروان: شاهنامه  اگر چه شاهنامه اثری حماسی است و ادبی، و تمام مضامین و اشخاص تاریخی آن هم در ادبیّتِ متن و ادبی شدگی کلیّتِ اثر غوطه ورند، اما به علل گوناگون، از جمله نسبت خاصی که این اثر با واقعیتت تاریخی