۳ مهر ۱۴۰۱

فتحعلی شاه قاجار

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

خاقان صاحب قران و علمای زمان

هادی گراوندی
خاقان صاحب قران و علمای زمان کتاب خاقان صاحب قران و علمای زمان: فتحعلی شاه قاجار، در ۱۱۷۶ شمسی به مدت ۳۶ سال و نه ماه سلطنت کرد. او را سنتی ترین پادشاه ایران دانسته اند اگر چه آشنایی حکومت ایران با تحولات عصر جدید از دورۀ او آغاز شد.