۲۵ خرداد ۱۴۰۳

فردوسی شاهنامه

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب پنج گفتار

هادی گراوندی
آشنایی با کتاب پنج گفتار کتاب پنج گفتار:شاهنامه وقتی فردوسی شاهنامه را می سرود، چه چشم اندازی از اوضاع و احوال سیاسی در برابر خود داشت؟ شرایط بیرونی چه تجارتی را برای، او رقم زده و چه موانعی در برابر خواست و ارادۀ او، در سرودن شاهنامه، ایجاد کرده بود؟