۴ تیر ۱۴۰۳
  • خانه
  • فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب خدا و شر

هادی گراوندی
آشنایی با کتاب خدا و شر کتاب خدا و شر: شرّ « چرا خدا مانع شر نمی شود؟ » این سؤال را اپیکور فیلسوف یونانی، سیصد سال پیش از میلاد پرسید. پرسش ها دربارۀ شرّ از نگاه درون و برون دینی همواره برای آدمی مطرح بوده است؛ به راستی شر
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب پنج گفتار

هادی گراوندی
آشنایی با کتاب پنج گفتار کتاب پنج گفتار:شاهنامه وقتی فردوسی شاهنامه را می سرود، چه چشم اندازی از اوضاع و احوال سیاسی در برابر خود داشت؟ شرایط بیرونی چه تجارتی را برای، او رقم زده و چه موانعی در برابر خواست و ارادۀ او، در سرودن شاهنامه، ایجاد کرده بود؟