۸ اسفند ۱۴۰۲

 فیلم خونخوار

فیلم خوب ببینیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

فیلم Bloodthirsty (2020)

هادی گراوندی
Amelia Moses ، فیلم خونخوار ، خلاصه فیلم Bloodthirsty (2020) ، داستان فیلم خونخوار ، ایران دخت ، ایراندخت