۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

لباس زنبور داری

سلامت و درمان مجله ایران دخت

خواص دارویی و درمانی زهر زنبور عسل – قسمت دوم

صدیقه مخلوق پور
خواص درمانی زهر زنبور عسل نیش زنبور عسل زنبور داران حرفه ای یا بازرسی که بطور روزمره با زنبورعسل سروکار دارند، گاهی بیش از ۱۰۰ نیش در روز نوش میکنند. اما به یقین واکنش بدن این گونه افراد با مردم عادی در مقابل نیش زنبورعسل یکسان نیست، زیرا بدن زنبورداران