۱۰ مهر ۱۴۰۲

معرفی انواع مزاج

سلامت و درمان مجله تخصصی زیبایی و سلامت

معرفی انواع مزاج و تاثیر آن در ازدواج

مدیر محتوا
معرفی انواع مزاج معرفی انواع مزاج و تاثیر آن در ازدواج افراد از نظر نوع مزاج در چهار گروه تقسیم بندی می شوند: معرفی انواع مزاج ۱) گرم و خشک (صفراوی) ۲) گرم و تر (دموی) ۳) سرد و خشک (سوداوی) ۴) مزاج سرد و تر (بلغمی) معرفی انواع مزاج