۳ اسفند ۱۴۰۲
  • خانه
  •  معرفی کتاب گذار از جهان بسته به کیهان بی کران

 معرفی کتاب گذار از جهان بسته به کیهان بی کران

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب گذار از جهان بسته به کیهان بی کران

هادی گراوندی
کتاب گذار از جهان بسته به کیهان بی کران ٬ معرفی کتاب گذار از جهان بسته به کیهان بی کران ٬ معرفی کتاب خوب ، ایران دخت ، ایراندخت ، معرفی کتاب خوب    گذار از جهان بسته به کیهان بی کران: الکساندر کویره، تاریخ‌نگار روسی ـ فرانسویِ ایده‌ها، در