۳۱ خرداد ۱۴۰۳

نور درمانی

سلامت و درمان مجله ایران دخت

افسردگی فصلی،از پیشگیری تا درمان

مدیر محتوا
افسردگی فصلی،از پیشگیری تا درمان علت اصلی بیماری افسردگی فصلی، که معمولا از پاییز و زمسـتان شـروع شـده و در بـهار یـا اوایل تابستان پایان می یابد، به طور کامل مشخص نیست، اما به دلیل شیوع بالای آن در مناطق خاص، تصور محققان بر این اصل استوار است که بیماری