۳۰ شهریور ۱۴۰۲

نیش خوردگی

سلامت و درمان مجله تخصصی زیبایی و سلامت

خواص دارویی و درمانی زهر زنبور عسل – قسمت چهارم

صدیقه مخلوق پور
استفاده های دارویی از زهر زنبور عسل زهر زنبور عسل هنوز به عنوان یک داروی رسمی معرفی نشده است، اما کاربردهای مثبت تحقیقاتی آن نشان می دهد که احتمالا در آینده از این ماده بطور وسیع در درمان برخی از بیماری ها استفاده شود. تاکنون از زهر زنبور عسل به
سلامت و درمان مجله تخصصی زیبایی و سلامت

خواص دارویی و درمانی زهر زنبور عسل – قسمت اول

صدیقه مخلوق پور
خواص دارویی زهر زنبور عسل نیش زنبور عسل وقتی زنبوران عسل در حالت انفرادی مورد آزار قرار گیرند یا وقتی عوامل خارجی مثل حمله جانوران موذی،کنجکاوی بچه ها و حتی دستکاری زنبوردار باعث احساس تهدید در زنبورهای یک کندو شود،زنبور یا حمله می کند و نیش می زند یا فرار