۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

نیش زنبور

سلامت و درمان

نیش حشرات

زهرا دژ پسند
شما در هرجای دنیا که باشید در دریا ها یا کویر، صحرا ها یا بیابان ها، حیواناتی هستند که راه های خاصی برای حفاظت از قلمرو خود دارند. حشراتی همچون مورچه ها، مگس ها، پشه ها، ککها زنبور ها و… در صورتی که به آنها نزدیک شوید ممکن است نیش