۹ آذر ۱۴۰۲
  • خانه
  • کتاب آلیس در سرزمین عجایب،آشنایی با کتاب آلیس در سرزمین عجایب،فصلنامهٔ رود،نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب،فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

کتاب آلیس در سرزمین عجایب،آشنایی با کتاب آلیس در سرزمین عجایب،فصلنامهٔ رود،نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب،فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب آلیس در سرزمین عجایب

هادی گراوندی
کتاب آلیس در سرزمین عجایب ، آلیس در سرزمین عجایب ، فصلنامهٔ رود نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب   ،  آلیس در سرزمین عجایب: کتاب  داستان آلیس در سرزمین عجایب معروف ‌تر از آن است که معرفی بخواهد. «آلیس جزو معلومات عمومی کتاب ‌خوانده‌ های امروز در سراسر جهان است.»  «تنها تأسفم