۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

کمدی تراژدی و دین

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب کمدی تراژدی و دین

هادی گراوندی
کتاب کمدی تراژدی و دین کمدی تراژدی و دین: جان مورل جان مورل که در زمینۀ فلسفۀ طنز اندیشمند صاحب نامی است، در این کتاب به برسی سرشت تراژدی و کمدی به عنوان دو شیوۀ نگرش به جهان می پردازد. و ویژگی ها و تفاوت های بنیادین بینش تراژیک و