۴ تیر ۱۴۰۳

کندو زنبور عسل

سلامت و درمان مجله ایران دخت

خواص دارویی و درمانی زهر زنبور عسل – قسمت اول

صدیقه مخلوق پور
خواص دارویی زهر زنبور عسل نیش زنبور عسل وقتی زنبوران عسل در حالت انفرادی مورد آزار قرار گیرند یا وقتی عوامل خارجی مثل حمله جانوران موذی،کنجکاوی بچه ها و حتی دستکاری زنبوردار باعث احساس تهدید در زنبورهای یک کندو شود،زنبور یا حمله می کند و نیش می زند یا فرار