۵ تیر ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب اقتدار پزشکی از خشونت تا دگرفهمی

کتاب اقتدار پزشکی از خشونت تا دگرفهمی ٬ معرفی کتاب خوب ٬ کتاب خوب خواندن ٬ اقتدار پزشکی از خشونت تا دگرفهمی ٬ ایراندخت ٬ ایران دخت ٬ 

کتاب اقتدار پزشکی از خشونت تا دگرفهمی ٬ معرفی کتاب خوب ٬ کتاب خوب خواندن ٬ اقتدار پزشکی از خشونت تا دگرفهمی ٬ ایراندخت ٬ ایران دخت ٬ معرفی کتاب خوب ٬ کتاب خوب خواندن  ٬ ایراندخت ٬ ایران دخت ٬ 

 

اقتدار پزشکی از خشونت تا دگرفهمی:

آیا واقعاً کسی هست که تا امروز پایش را به مراکز درمانی گذاشته باشد و سیطرهٔ  قدرت پزشک و اقتدار پزشکی را به نحوی از انحاء درک نکرده باشد؟ به محض اینکه وارد مراکز درمانی می‌شوید، غالباً با مفرد ‌خطاب‌کردنتان و کنارگذاشتنِ احترام معمولِ اجتماعی در زبان، که همانا جمع‌خطاب‌کردنِ فرد است، به شما می‌فهمانند که علاوه‌بر بیماری و درد و نگرانی، موقعیتی فرودست دارید.

  • علیرضا صالحی
  • نشر آگاه، چاپ ۱۳۹۸
  • ۵۵۰ نسخه
  • ۲۰۲ صفحه

منبع: فصلنامـهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب

برای دیدن : 

کتاب خوب بخـوانیم، مجله فرهنگ و هنر ایران دخت 

ایـران دخـت 

نوشته های مرتبط

حرف هایی با دخترم دربارهٔ اقتصاد

هادی گراوندی

فیلم عمارت آجری Brick Mansions

هادی گراوندی

هنر اژه ای

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

16 − سیزده =