۱۰ مهر ۱۴۰۲
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب خنج، فرهنگ گویشی سیستان

خنج، فرهنگ گویشی سیستان ، کتاب خوب بخوانیم ، معرفی کتاب ، ایران دخت ، ایراندخت ، سیتان و بلوچستان  ، کتاب خوب بخوانیم ، معرفی کتاب ، ایران دخت ، ایراندخت ، سیتان و بلوچستان  

خنج، فرهنگ گویشی سیستان ، کتاب خوب بخوانیم ، معرفی کتاب ، ایران دخت ، ایراندخت ، سیتان و بلوچستان  ، کتاب خوب بخوانیم ، معرفی کتاب ، ایران دخت ، ایراندخت ، سیتان و بلوچستان  

 

کتاب خنج، فرهنگ گویشی سیستان:

خنج، فرهنـگ گویشـی سیسـتان ، مجلد اول خنج، فرهنگ گویشی سیستان، در سال ۱۳۹۲ منتشر شد و مجله های دوم و سوم آن در سال ۱۳۹۸ به چاپ رسید. این فرهنگ شامل وازه ها، ترکیب ها ، نام ها، اصطلاحات، چیستان و ضرب المثل های سیستانی است.گویش سیستان 

تکمیل انتشار این کتاب، که گامی است در راه حفظ گویش های زبان های ایرانی، خجسته و مبارک است و برای علاقه مندان و پژوهشگران زبان های ایرانی و کسانی که در حوزه های جامعه شناسی ، روانشناسی اجتماعی و تاریخ سیستان کار می کنند می تواند مفید باشد. به قدر وسع این معرفی کوتاه، نمونه ای  از لغات و اصطلاحات سیستانی را نقل می کنیم. کتاب خوب  گویش سیستان 

  • نویسنده : جواد شهنازی  کتاب خوب 
  • نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
  • چاپ اول ۱۳۹۸
  • ۵۰۰ نسخه 
برای دیدن : گویش سیستان 

منبع: فصلنامـهٔ رود ، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب شماره ۵

ایـران دخـت ایران دخت

نوشته های مرتبط

آشنایی با ساز تار

هادی گراوندی

کتاب روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه قاجار

هادی گراوندی

آشنایی با کتاب داستان قنات

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

یک + 2 =