۳۱ خرداد ۱۴۰۳
کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کتاب گذار از جهان بسته به کیهان بی کران

کتاب گذار از جهان بسته به کیهان بی کران ٬ معرفی کتاب گذار از جهان بسته به کیهان بی کران ٬ معرفی کتاب خوب

کتاب گذار از جهان بسته به کیهان بی کران ٬ معرفی کتاب گذار از جهان بسته به کیهان بی کران ٬ معرفی کتاب خوب ، ایران دخت ، ایراندخت ، معرفی کتاب خوب 

 

گذار از جهان بسته به کیهان بی کران:

الکساندر کویره، تاریخنگار روسی ـ فرانسویِ ایدهها، در کتاب خواندنیِ گـذار از جهان بسته به کیهان بی‌کران، میکوشد مسیر «فلسفی ـ متافیزیکیِ» گذر از برداشت باستانی از «جهانی بسته و متناهی» با مرکزیت انسان را بهسوی برداشتِ مدرن از «گسترهای از فضای نامتناهی و بیکران» ترسیم کند، و در این راستا روایتش را از جهانشناسیِ نیکولاس کوزایی آغاز می‌کند و با حکم نیوتن به مطلقبودنِ «مکان نامتناهی» و وصف «قدرت مطلقِ» خدایی متمایز از طبیعت به پایان می‌رساند.

  • الکساندر کویره 
  • مترجم: علیرضا شمالی
  • نشر نگاه معاصر، چاپ دوم ۱۳۹۶ (چاپ اول ۱۳۸۷)  و
  • ۲۰۰۰ نسخه
  •  ۳۲۴ صفحه

منبع: فصلنامـهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ مـعـرفـی کتـاب

برای دیدن : 

کتاب خوب بخـوانیم، مجله فرهنگ و هنر ایران دخت 

ایـران دخـت 

نوشته های مرتبط

احترام به نقش یا احترام به عملکرد؟

هادی گراوندی

کتاب خودت را جای من بگذار

هادی گراوندی

آشنایی با ساز ویولن

هادی گراوندی

ارسال دیدگاه

12 + 20 =