۵ تیر ۱۴۰۳
سواد رسانه ای

معرفی فیس بوک

فیس بوک

فیس بــوک (Facebook)، ســرویس شــبکه اجتماعــی برخطــی اســت کــه در ســال ۲۰۰۴ میــلادی از ســوی «مــارک زاکربــرگ» و دوســتانش «ادوآردو ســوری»، «انــدرو مک کالــم»، «داســتین مســکوتیز» و «کریــس هیــوز» در دانشـگاه هـاروارد بـه وجـود آمـد. هم اکنـون بیـش از ۱.۸ میلیـارد نفـر عضـو فیسبـوک هسـتند کـه بـه گفتـه خـود فیسبـوک ۸.۷ درصـد آنهـا کاربـران جعلــی هســتند.

کاربـران بـرای بهره گیـری کامـل از فیسبـوک بایـد در آن نام نویسـی کننـد. پـس از نام نویسـی، امـکان ایجـاد نمایـه شـخصی، افـزودن دیگـر کاربـران بـه فهرسـت دوسـتان، فرسـتادن و دریافـت پیـام و دریافـت آگاه سـازی از تغییـرات دوسـتان خـود فراهـم می شـود. عـلاوه بـر ایـن مـوارد، پیوسـتن بـه گروه هـای مــورد علاقــه، یافتــن همــکاران، همکلاســی ها، پســندیدن پســت ها، بیــان دیـدگاه و دسـته بندی دوسـتان از امکانـات دیگـر ایـن سیسـتم اسـت.
ایـن وب سـایت بـه چهـل زبـان دنیا قابـل دسـترس بـوده و ۷۰درصـد از کاربران آن در خـارج از ایالت متحـده هسـتند. فیسبـوک در فوریـه ۲۰۱۴ شـرکت پیامک رسـانی «واتـساپ» را بـه قیمـت ۱۹میلیـارد دلار خریـداری کـرد و در حـال حاضـر مالـک هـر دو شـرکت اسـت.
سـایت فیس بـوک در ابتـدای ژوئیـه ۲۰۱۵ اعـلام کـرد کـه دپارتمـان هـوش مصنوعـی ایـن شـرکت، الگوریتـم جدیـدی را در خصـوص تشـخیص چهـره آزمایــش می کنــد کــه از طریــق سیســتم های پــردازش تصویــر (Image Processing )و هــوش مصنوعــی (AI) بــدون این کــه تصویــر صــورت فــرد در عکـس مشـخص باشـد امـکان تشـخیص او را از روی ویژگی هـای کلیـدی دارد.
ایـن امـکان هم اکنـون روی بیـش از ۴۰هـزار تصویـر آزمایـش شـده و نتیجـه آن بیـش از ۸۳ درصـد تشـخیص صحیـح بـوده اسـت. همچنیـن ایـن سـایت اعلام کـرد کـه پـس از بررسـی و اطمینـان از صحـت کارکـرد ایـن قابلیـت بـه اپلیکیشــن ها افــزوده خواهــد شــد.

تا به حـال انتقادهـای زیـادی بـه فیس بـوک شـده اسـت؛ بـرای مثـال مؤسـس وبســایت «ویکی لیکــس» می گویــد: «فیسبــوک تنفرآمیز تریــن ابــزار جاسوسـی اسـت کـه تاکنـون ایجـاد شـده اسـت. هرکـس کـه نام و مشـخصات دوسـتان خـود را بـه شـبکه اجتماعـی فیس بـوک اضافـه می کنـد بایـد بدانـد کـه بـه شـکل رایـگان در خدمـت دسـتگاه های اطلاعاتـی آمریکاسـت و ایـن گنجینــه اطلاعاتـی را بــرای آن هــا تکمیــل می کنــد.». مؤســس فیس بــوک مــارک زاکربــرگ اســت. وی جوانتریــن میلیــاردر جهــان تــا ســال ۲۰۰۸ اســت کــه ثــروت وی را بالــغ بــر ۱.۵ میلیــارد دلار تخمیــن زده انــد. برخــی از متداول تریــن اصطلاحات فیس بــوک بــه شــرح زیــر اســت :

 • پیج (Page) 

هـر شـخص حقیقـی و حقوقـی می توانـد صفحـه ای را بـرای خـود یـا مؤسسـه و… در فیس بـوک ایجـاد کنـد و اطلاعات مرتبـط بـا خـود یـا سـازمان متبـوع خـود را در ایـن صفحـه بگـذارد تـا در معـرض دیـد بقیـه کاربـران قـرار گیـرد.

 • پروفایل (Profile)
  پروفایـل، اطلاعاتی در مـورد نویسـنده و مالـک صفحـه در فیسبـوک اسـت. معـادل ایـن اصطلاح در فارسـی «نمایـه» اسـت. پروفایـل بـه صفحـه ای اطلاق می شــود کــه اطلاعاتی تکمیلــی در مــورد ســن، جنــس، محــل ســکونت، علایق شــخصی و… مالــک صفحــه فیس بــوک بــه دیگــران می دهــد.
 • لایک(like)
  اعـلام پسـند هرکـس در مـورد یـک پسـت در فیس بـوک اسـت. ایـن دکمـه زیـر پسـت وجـود دارد.
 • شیر (Share)
  بـه معنـی بـه اشـتراک گذاری پسـتی اسـت کـه کاربـر دیگـری در فیسبـوک آن را ارسـال کـرده اسـت.
 • کامنت (Comment)
  نظر و دیدگاهی است که هرکس درباره پست در فیسبوک می نویسد.
 • گروپ (Groups)
  گروه هایی است که شما عضو آن هستید.

 

 

نوشته های مرتبط

آسیب ها و تهدیدهای فضای مجازی – خیانت و طلاق

irandokht admin

معرفی لاین

irandokht admin

معرفی اینستاگرام

irandokht admin

ارسال دیدگاه

18 + 8 =