۱۰ فروردین ۱۳۹۹

دسته بندی: سلامت و درمان

سلامت و درمان مجله تخصصی ایران دخت

اصل سی سوم و سی چهارم از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی
اصل سی سوم و سی چهارم از اصولی برای افزایش طول عمر اصل سی و سوم ( ۳۳ ) : از طرز صحیح تنفس را یاد
سلامت و درمان مجله تخصصی ایران دخت

اصل سی یکم و سی دوم از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی
اصل سی یکم و سی دوم از اصولی برای افزایش طول عمر اصل سی و یکم ( ۳۱ ) : به  از این دنده به
سلامت و درمان مجله تخصصی ایران دخت

اصل بیست نهم و سی ام از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی
اصل بیست نهم و سی ام از اصولی برای افزایش طول عمر اصل بیست و نهم ( ۲۹ ) : به نگرانی هایتان را با
سلامت و درمان مجله تخصصی ایران دخت

آمینو گلوتتیماید ( AMINO GLUTETHIMIDE )

هادی گراوندی
آمینو گلوتتیماید ( AMINO GLUTETHIMIDE ) نام فارسی :  آمینو گلوتتیماید نام انگلیسی : AMINO GLUTETHIMIDE نام تجاری : Cytadren طبقه بندی دارویی : هورمون
سلامت و درمان مجله تخصصی ایران دخت

اصل بیست هفتم و بیست هشتم از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی
اصل بیست هفتم و بیست هشتم از اصولی برای افزایش طول عمر اصل بیست و هفتم ( ۲۷ ) : به با رنگ آمیزی به بهبود
سلامت و درمان مجله تخصصی ایران دخت

آمینو اسید (AMINO ACID ) 

هادی گراوندی
آمینو اسید (AMINO ACID )  نام فارسی : آمینو اسید  نام انگلیسی : AMINO ACID طبقه بندی دارویی : امینو اسید ها طبقه بندی درمانی
سلامت و درمان مجله تخصصی ایران دخت

اصل بیست پنجم و بیست ششم از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی
اصل بیست پنجم و بیست ششم از اصولی برای افزایش طول عمر اصل بیست و پنجم ( ۲۵ ) : خواب حول و حوش زمان
سلامت و درمان مجله تخصصی ایران دخت

آمینو کاپروئیک اسید ( AMINOCAPROIC ACID )

هادی گراوندی
آمینو کاپروئیک اسید ( AMINOCAPROIC ACID ) نام فارسی :  آمینو کاپروئیک اسید نام انگلیسی : AMINOCAPROIC ACID نام تجاری : Amicar طبقه بندی دارویی
سلامت و درمان مجله تخصصی ایران دخت

آمیلوراید (Amiloride-H )

هادی گراوندی
آمیلوراید (Amiloride-H ) نام فارسی : آمیلوراید نام انگلیسی : Amiloride-H نام تجاری : MODURETIC طبقه بندی دارویی: دیورتیک ( مدرّ ) طبقه بندی درمانی
سلامت و درمان مجله تخصصی ایران دخت

اصل بیست سوم و بیست چهارم از اصولی برای افزایش طول عمر

هادی گراوندی
اصل بیست سوم و بیست چهارم از اصولی برای افزایش طول عمر اصل بیست و سوم ( ۲۳ ) : به قرص های خواب آور